งานวิจัย

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย สถาบัน/หน่วยงาน ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง ประเภท ปีที่ศึกษา/เผยแพร่
รูปแบบการส่งเสริมหมู่บ้านชายแดนเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ดร. พินิจ ลาภธนานนท์ หน่วยวิจัยสารเสพติดและผลกระทบทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2553
ปริมาณสารสำคัญในกัญชง(Cannabinoids Content in Cannabis) รศ.ดร. สุรพล นธการกิจกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2553
การเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลสถานการณ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับยาเสพคิด นาย วิชัย เสนชุ่ม สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2553
พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของนักท่องเที่ยวต่างชาติในแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ ดร. พินิจ ลาภธนานนท์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2553
โครงการ การวิเคราะห์นโยบาย มาตรการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย ผศ.ดร. เดชา สังขวรรณ คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2553
ประสบการณ์ การดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นาย วิชัย เสนชุ่ม สำนักงาน ป.ป.ส. ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการบำบัดและฟื้นฟู วิจัย
 • 2553
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ ตามนโยบายเน้นหนักกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2553 นาย วิชัย เสนชุ่ม กรมราชทัณฑ์ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2553
การแก้ไขปัญหาผู้ติดสารเสพติดประเภทฝิ่นในชาวเขาเผ่าม้ง นาง สุพัตรา ปัญญา สถานีอนามันบ้านรวมไทยพัฒนา 1 ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการบำบัดและฟื้นฟู วิจัย
 • 2553
ผลการสำรวจในโครงการการพัฒนาระบบบังคับบำบัด ดร. นพดล กรรณิกา ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการบำบัดและฟื้นฟู วิจัย
 • 2553
ผลการสำรวจในโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ ดร. นพดล กรรณิกา ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2553
กระบวนการใช้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่แก้ไขปัญหาการกลับไปเสพซ้ำของผู้ป่วยเสพฝิ่น บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ นาย วิชัย เสนชุ่ม ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการบำบัดและฟื้นฟู วิจัย
 • 2553
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด : กรณีศึกษาผู้กระทำผิดร้ายแรงและมีโทษสูง และต้องดูแลเป็นพิเศษ ผศ.ดร. ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2553
การพัฒนาตัวแบบระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสารเสพติดระดับอำเภอ -- -- -- เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2553
การศึกษารูปแบบการส่งเสริมหมู่บ้านชายแดนเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาหมู่บ้านชายแดนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) -- -- -- หน่วยวิจัยสารเสพติดและผลกระทบทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านปราบปราม/บังคบใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2553
การศึกษาและวิจัยนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด -- -- -- เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านภายในประเทศ วิจัย
 • 2553
การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวตามแนวคัมเฟอร์กับครอบครัวของ รศ.ดร. เมธินินทร์ ภิณญชน ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2553
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงในเขตเมืองเชียงราย นางสาว กนิษฐา ไทยกล้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2553
รายงานโครงการประมาณจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดและแพร่เชื้อในประเทศไทย 2553 ภาคเหนือ ผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการเอดส์แห่งชาติ ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2553
ผลของโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดสุโขทัย จ่าเอก นราศักดิ์ ปานบตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2553
รายงานสรุปโครงการสัมมนาเพื่อรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการฉีดยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่และฝึกอบรมการดูแลผู้ฉีดยาเสพติด ผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ศูนย์วิจัยยาเสพตืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการบำบัดและฟื้นฟู วิจัย
 • 2553
 

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด