งานวิจัย

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย สถาบัน/หน่วยงาน ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง ประเภท ปีที่ศึกษา/เผยแพร่
รายงานการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหาการใช้งานระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2555
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบำบัดซ้ำของผู้เสพสารเสพติดชนิดฝิ่นและเฮโรอีนที่เข้ารับการบำบัดด้วยสารเมทาโดนในจังหวัดเชียงราย นาย วรนาท วัฒนา สสจ.เชียงราย ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการบำบัดและฟื้นฟู วิจัย
 • 2555
ปัจจัยและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน รศ.ดร. มานพ คณะโต ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2554
รายงานการศึกษาประสิทธิผลการบำบัดสารระเหย รศ.ดร. มานพ คณะโต เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการบำบัดและฟื้นฟู วิจัย
 • 2554
รายงานการพัฒนาระบบข้อมูล ความชุกและความรุนแรงของปัญหาการดื่มสุราและสารเสพติด จังหวัดลำพูน นางสาว กนิษฐา ไทยกล้า ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2554
รายงานผลการประมาณจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554 รศ.ดร. มานพ คณะโต เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2554
การสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อ HIV รศ.ดร. มานพ คณะโต เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2554
การสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อ HIV จังหวัดนครราชสีมา 2554 รศ.ดร. มานพ คณะโต เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2554
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านด้วยวิธีผสมผสานการให้การปรึกษาครอบครัวสำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงติดสารเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง นาง พรรณวิภา บรรณเกียรติ สำนักงาน ป.ป.ส ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2554
รายงานการวิจัย สถานการณ์การแพร่ระบาดไอซ์ -- -- -- เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2554
การกระทำความผิดฐานคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด : กรณีศึกษาผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสุโขทัย นาย พีรศักดิ์ วงศ์ธนเวทย์ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านปราบปราม/บังคบใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2554
การพัฒนารูปแบบการลดความต้องการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงของผู้ให้บริการทางเพศ บริเวณเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นาย วรพล หนูนุ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการบำบัดและฟื้นฟู วิจัย
 • 2554
การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในลักษณะไตรภาคี ผศ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2554
การสร้างรั้วชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด บ้านบ่อแปดร้อย เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จ่าเอก นราศักดิ์ ปานบตร สำนักงาน ป.ป.ส. ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2554
รายงานสรุปโครงการสัมมนาเพื่อรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการฉีดยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่และฝึกอบรมการดูแลผู้ฉีดยาเสพติด ผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ศูนย์วิจัยยาเสพตืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการบำบัดและฟื้นฟู วิจัย
 • 2553
ผลของโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดสุโขทัย จ่าเอก นราศักดิ์ ปานบตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2553
รายงานโครงการประมาณจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดและแพร่เชื้อในประเทศไทย 2553 ภาคเหนือ ผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการเอดส์แห่งชาติ ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2553
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงในเขตเมืองเชียงราย นางสาว กนิษฐา ไทยกล้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2553
การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวตามแนวคัมเฟอร์กับครอบครัวของ รศ.ดร. เมธินินทร์ ภิณญชน ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2553
การศึกษาและวิจัยนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด -- -- -- เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านภายในประเทศ วิจัย
 • 2553
 

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด