งานวิจัย


ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย สถาบัน/หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ประเภท ปีที่ศึกษา/เผยแพร่ ภาค จังหวัดที่ทำการวิจัย 1
การกระทำความผิดฐานคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด : กรณีศึกษาผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสุโขทัย นาย พีรศักดิ์ วงศ์ธนเวทย์ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ด้านการปราบปราม วิจัย
 • 2554
ปปส. ภาค 6 สุโขทัย
การประเมินผลการปราบปรามยาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายรัฐบาล พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2552
ทั่วประเทศ
การประเมินการสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน (รั้วชายแดน) พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2552
ปปส. ภาค 3 อุบลราชธานี
การศึกษากำหนดยุทธศาสตร์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและอบายมุขในชุมชนเมืองรอบสถานศึกษาและศาสนสถาน รศ.ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2548
ทั่วประเทศ
การติดตามการดำเนินงานจังหวัดนำร่องเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- -- -- เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงาน ป.ป.ส. ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2551
ปปส. ภาค 3 ยโสธร
การติดตามการดำเนินงานจังหวัดนำร่องเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือ -- -- -- ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2551
ปปส. ภาค 5 เชียงราย
การติดตามการดำเนินงานจังหวัดนำร่องเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคใต้ -- -- -- เครือข่ายวิชาการ วิจัยและข้อมูลสารเสพติดในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2551
ปปส. ภาค 8 ชุมพร
การติดตามการดำเนินงานจังหวัดนำร่องเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคกลาง -- -- -- สถาบันวิจัยสังคม และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2551
ปปส. ภาค 1 สระบุรี
การดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร -- -- -- ปปส.กทม. สำนักงาน ป.ป.ส. ด้านการป้องกัน วิจัย
 • 2549
ปปส.กทม กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด : กรณีศึกษาผู้กระทำผิดร้ายแรงและมีโทษสูง และต้องดูแลเป็นพิเศษ ผศ.ดร. ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการปราบปราม วิจัย
 • 2553
ทั่วประเทศ
การศึกษารูปแบบและผลกระทบจากการใช้พืชกระท่อม และ/หรือสารเสพติดที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน -- -- -- เครือข่ายวิชาการ วิจัย และข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการปราบปราม วิจัย
 • 2552
ปปส. ภาค 8 นครศรีธรรมราช
การประเมินโรงเรียนป้องกันยาเสพติด (รั้วโรงเรียน) -- -- -- สำนักงาน ป.ป.ส. ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2552
ทั่วประเทศ
การสำรวจสถานการณ์การใช้ยาเสพติด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผศ. ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2550
ปปส. ภาค 6
สรุปผลการถอดบทเรียนการให้คำปรึกษาผู้ที่มีปัญหายาเสพติด ผศ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการบำบัด วิจัย
 • 2554
ปปส. ภาค 6 อุตรดิตถ์
กระบวนการใช้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่แก้ไขปัญหาการกลับไปเสพซ้ำของผู้ป่วยเสพฝิ่น บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ นาย วิชัย เสนชุ่ม ด้านการบำบัด วิจัย
 • 2553
ปปส. ภาค 6
การพัฒนารูปแบบการลดความต้องการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงของผู้ให้บริการทางเพศ บริเวณเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นาย วรพล หนูนุ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้านการบำบัด วิจัย
 • 2554
ปปส. ภาค 9 สงขลา
การประเมินผลโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นาย วิชัย เสนชุ่ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2554
ทั่วประเทศ
การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในลักษณะไตรภาคี ผศ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้านการป้องกัน วิจัย
 • 2554
ทั่วประเทศ
ผลการสำรวจในโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ ดร. นพดล กรรณิกา ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2553
ทั่วประเทศ
การประเมินการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 กลุ่มพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2553
ปปส. ภาค 9 นราธิวาส