งานวิจัย

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย สถาบัน/หน่วยงาน ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง ประเภท ปีที่ศึกษา/เผยแพร่
การสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อ HIV จังหวัดนครราชสีมา 2554 รศ.ดร. มานพ คณะโต เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2554
การสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อ HIV รศ.ดร. มานพ คณะโต เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2554
รายงานผลการประมาณจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554 รศ.ดร. มานพ คณะโต เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2554
รายงานการพัฒนาระบบข้อมูล ความชุกและความรุนแรงของปัญหาการดื่มสุราและสารเสพติด จังหวัดลำพูน นางสาว กนิษฐา ไทยกล้า ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2554
รายงานการศึกษาประสิทธิผลการบำบัดสารระเหย รศ.ดร. มานพ คณะโต เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการบำบัดและฟื้นฟู วิจัย
 • 2554
ปัจจัยและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน รศ.ดร. มานพ คณะโต ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2554
รูปแบบการส่งเสริมหมู่บ้านชายแดนเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ดร. พินิจ ลาภธนานนท์ หน่วยวิจัยสารเสพติดและผลกระทบทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2553
ปริมาณสารสำคัญในกัญชง(Cannabinoids Content in Cannabis) รศ.ดร. สุรพล นธการกิจกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2553
การเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลสถานการณ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับยาเสพคิด นาย วิชัย เสนชุ่ม สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2553
พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของนักท่องเที่ยวต่างชาติในแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ ดร. พินิจ ลาภธนานนท์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2553
โครงการ การวิเคราะห์นโยบาย มาตรการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย ผศ.ดร. เดชา สังขวรรณ คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการป้องกันยาเสพติด วิจัย
 • 2553
ประสบการณ์ การดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นาย วิชัย เสนชุ่ม สำนักงาน ป.ป.ส. ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการบำบัดและฟื้นฟู วิจัย
 • 2553
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ ตามนโยบายเน้นหนักกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2553 นาย วิชัย เสนชุ่ม กรมราชทัณฑ์ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2553
การแก้ไขปัญหาผู้ติดสารเสพติดประเภทฝิ่นในชาวเขาเผ่าม้ง นาง สุพัตรา ปัญญา สถานีอนามันบ้านรวมไทยพัฒนา 1 ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการบำบัดและฟื้นฟู วิจัย
 • 2553
ผลการสำรวจในโครงการการพัฒนาระบบบังคับบำบัด ดร. นพดล กรรณิกา ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านการบำบัดและฟื้นฟู วิจัย
 • 2553
ผลการสำรวจในโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ ดร. นพดล กรรณิกา ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2553
กระบวนการใช้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่แก้ไขปัญหาการกลับไปเสพซ้ำของผู้ป่วยเสพฝิ่น บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ นาย วิชัย เสนชุ่ม ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการบำบัดและฟื้นฟู วิจัย
 • 2553
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด : กรณีศึกษาผู้กระทำผิดร้ายแรงและมีโทษสูง และต้องดูแลเป็นพิเศษ ผศ.ดร. ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านมาตรการ/การดำเนินการ ด้านปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2553
การพัฒนาตัวแบบระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสารเสพติดระดับอำเภอ -- -- -- เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2553
การศึกษารูปแบบการส่งเสริมหมู่บ้านชายแดนเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาหมู่บ้านชายแดนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) -- -- -- หน่วยวิจัยสารเสพติดและผลกระทบทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านปราบปราม/บังคบใช้กฎหมาย วิจัย
 • 2553
 

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด