งานวิจัย


ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย สถาบัน/หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ประเภท ปีที่ศึกษา/เผยแพร่ ภาค จังหวัดที่ทำการวิจัย 1
การสำรวจประวัติเสพและติดยาเสพติดในทหารประจำการกองทัพอากาศส่วนกลาง รุ่นปี 2546 ผลัด 2 และ รุ่นปี 2547 ผลัด 1 กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2549
ปปส. ส่วนกลาง
การสำรวจประวัติการใช้ยาเสพติดในทหารกองประจำการกองทัพอากาศที่เข้าประจำการใหม่และแนวโน้มการใช้ยาเสพติดที่สำคัญใน พ.ศ.2548 กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้านการบำบัด วิจัย
 • 2549
ปปส. ส่วนกลาง
การพัฒนาการสำรวจประวัติผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้านการบำบัด วิจัย
 • 2549
ทั่วประเทศ
การศึกษาต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษายาเสพติด (Unit Cost Analysis) รศ.พญ. บุรณี กาญจนถวัลย์ สำนักงาน ป.ป.ส. ด้านการบำบัด วิจัย
 • 2550
ทั่วประเทศ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ: จังหวัดชลบุรีและระยอง น.ส. กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล หน่วยวิจัยสารเสพติดและผลกระทบทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการบำบัด วิจัย
 • 2550
ปปส. ภาค 2 ชลบุรี
การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการกระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติด นาง จำเนียร ชุณหโสภาค สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านการปราบปราม วิจัย
 • 2550
ทั่วประเทศ
ปริมาณสารสำคัญในกัญชง นาย พิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ สำนักงาน ป.ป.ส. ด้านการปราบปราม วิจัย
 • 2550
ปปส. ภาค 5 เชียงใหม่
การวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของทีมวิทยากรบูรณาการบำบัดรักษายาเสพติดจังหวัด ผศ.ดร. กาญจนา บุญส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการบำบัด วิจัย
 • 2550
ทั่วประเทศ
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ด้านการบำบัด วิจัย
 • 2550
ทั่วประเทศ
การสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กด้านทักษะชีวิตนอกระบบโรงเรียน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการป้องกัน วิจัย
 • 2550
ทั่วประเทศ
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันรามจิตติ ด้านการป้องกัน วิจัย
 • 2550
ทั่วประเทศ
การติดตาม ประเมินผล และพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พื้นที่ต้นแบบชุมชนน่าอยู่และปลอดภัย ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 (Campus Safety Zone) สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ด้านการป้องกัน วิจัย
 • 2550
ปปส. ส่วนกลาง
การศึกษาคุณลักษณะของการแพร่ระบาดยาเสพติด เพื่อการเฝ้าระวังในสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทย รศ.ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการป้องกัน วิจัย
 • 2550
ทั่วประเทศ
รูปแบบการทำงานป้องกันในเยาวชนกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการป้องกัน วิจัย
 • 2550
ทั่วประเทศ
การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสารเสพติดในสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นางสาว กนิษฐา ไทยกล้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการป้องกัน วิจัย
 • 2551
ปปส. ภาค 6 พิษณุโลก
การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสารเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานบันเทิงพื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นางสาว กนิษฐา ไทยกล้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการป้องกัน วิจัย
 • 2550
ปปส. ภาค 5 ลำพูน
สถานภาพการใช้สารเสพติด พ.ศ.2550 : ภาคเหนือตอนล่าง ผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2550
ปปส. ภาค 6
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำ นาง นุชนาถ ศรีเผด็จ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ด้านการบริหารจัดการ วิจัย
 • 2550
ทั่วประเทศ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน: จังหวัดชลบุรีและระยอง (ข้อมูลจากเยาวชนที่ถูกจับกุมตั้งแต่ ต.ค. 50 ถึง มี.ค. 51) คณะทำงานโครงการความร่วมมือสร้างเสริมกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงด้านยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนฯ และ หน่วยวิจัยสารเสพติดและผลกระทบทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการปราบปราม วิจัย
 • 2551
ปปส. ภาค 2 ชลบุรี
รูปแบบในการบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยสมุนไพรและระบบการแพทย์แผนไทย ภญ.รศ.ดร. พาณี ศิริสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการบำบัด วิจัย
 • 2551
ปปส. ภาค 5 เชียงใหม่