ทะเบียนบุคคล 
 • ผศ.ดร.
 • จิตติ
 • มงคลชัยอรัญญา
 • คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ
 • ปปส. ส่วนกลาง
 • กรุงเทพฯ
 • 10200
 • 02-613-2501
 • 02-224-1365
 • Jitmong.pdf
 • นักวิชาการสังกัดหน่วยงาน
 • ยาเสพติด
 • 52_Creative.pdf
 • รูปภาพ