altแบบฟอร์มสถิติข้อมูล และกราฟสถิติข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการปัญหายาเสพติดของจังหวัดลำพูน
 

  ศตส.จังหวัดลำพูน ได้ริเริ่มการใช้ข้อมูลจากแบบรายงานต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดลำพูน โดยการสร้างโปรแกรมต่างๆลงใน Program Microsoft Excal ให้สามารถวิเคราะห์สถานการ์ปัญหายาเสพติดของจังหวัด

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่