ลิงค์หน่วยงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt?
?altบทสรุปสำหรับผู้บริหาร การติดตามประเมินผล การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ปี 2545

?ตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 119/2554 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานประการหนึ่ง คือ ยุทธศาสตร์การปลุกพลังแผ่นดินและการป้องกัน

?

?

ในปีงบประมาณ 2545 สำนักงาน ป.ป.ส.ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีแผนงาน/โครงการยอมรับ จำนวน 4 แผนงาน

?

ดูรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่???

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด