ลิงค์หน่วยงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt?
?altบทคัดย่องานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติดปี พ.ศ.2539-2541

?เพื่อศึกษาผลการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค ร่วมกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว ในการป้องกันการพึ่งยาแอมเฟตามีน การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้กรอบแนวคิดวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมและประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

?

?

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปแกรมการสอนสุขศึกษา การใช้แบบสอบถามเพื่อเก็ยรวบรวมข้อมูลทั้งในระยะทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล

?

ดูรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่???

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด