alt  รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย ลาว พม่า จีน กัมพูชาและเวียดนาม

   การเคลื่อนไหวของกระบวนการค้ายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มีพลวัตและประสิทธิภาพ ทุกประเทศในอาณาบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นไทย จีน พม่า ลาว เวียดนามและกัมพูชา ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่ทรงพลังนี้   

                         

 

จากการศึกษาพบว่าภูมิภาคแห่งลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตและเส้นทางของยาเสพติดแล้ว ในปัจจุบันยังกลายมาเป็นตลาดยาเสพติดที่สำคัญอีกประการหนึ่งด้วย       

 

 

ดูรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่