ลิงค์หน่วยงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

altalt?แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

?????? สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรทางการศึกษา เช่นอาจารย์ฝ่ายปกครอง อาจารย์ฝ่ายแนะแนว อาจารย์พยาบาลหรืออาจารย์ที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือนักเรียน สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหากับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงรวมถึงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนติดยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ ครู-อาจารย์ สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนที่ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่??

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด