ลิงค์หน่วยงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

altalt

คู่มือ แนวทางการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

????? องค์ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องเร่งแสวงหาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้ทันกับสภาพปัญหาที่นับวันจะกร่อนกินเยาวชนและสังคมไปอย่างรวดเร็ว คู่มือแนวทางการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงฉบับนี้ จึงพยายามเป็นแสงเทียนส่องนำทางให้เห็นร่องรอยทางออกแห่งปัญหาและให้ผู้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ผู้ที่สนใจหรือแม้แต่เยาวชนเอง สามารถมีทิศทางร่วมกันถางถากเส้นทางนั้นในการป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้

???? โดยเนื้อหาในคู่มือแนวทางการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนแรก คือ แนวคิดการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นการตกตะกอนความรู้จากเวทีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานด้านเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่จัดโดยสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ระหว่างปี 2550-2551 และเนื้อหาส่วนที่สองคือ กรณีศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาถอดบทเรียนรูปแบบการทำงานป้องกันในเยาวชนกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยง จำนวน 10 พื้นที่ โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

????? ผู้มีส่วนร่วมและผู้มีพระคุณที่ได้ช่วยกันตกตะกอนความรู้และประสบการณ์จนออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้มีมากมายจนผู้จัดทำมิอาจกล่าวรายชื่อได้หมดในหน้าคำนำนี้ผู้จัดทำจึงขออภัยและขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหนังสือเล่มนี้ก็เช่นเดียวกับการทำงานป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องเดินทางเพื่อปรับแก้ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ในโอกาสต่อๆ ไป ซึ่งหากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ดูรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่??

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด