ลิงค์หน่วยงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

altalt

คู่มือ ?เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อสอนทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน?

????? สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดทำคู่มือ ?เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อสอนทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน? เล่มนี้ขึ้น โดยถอดบทความจาก Life Skills for Youth : A Drug Abuse Prevention Training Manual เนื่องด้วยพิจารณาเห็นว่าคู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิทยากรด้านการป้องกันยาเสพติด ครู อาจารย์ และแกนนำเยาวชนของสถานศึกษาต่างๆ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสอนทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่??

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด