alt

คู่มือ “เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อสอนทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน”

      สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดทำคู่มือ “เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อสอนทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน” เล่มนี้ขึ้น โดยถอดบทความจาก Life Skills for Youth : A Drug Abuse Prevention Training Manual เนื่องด้วยพิจารณาเห็นว่าคู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิทยากรด้านการป้องกันยาเสพติด ครู อาจารย์ และแกนนำเยาวชนของสถานศึกษาต่างๆ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสอนทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่