การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

ตามแนวคัมเฟอร์กับครอบครัวของนักเรียนในจังหวัดสงขลา 

ครอบครัวเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกัน ทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักและเป็นแกนกลางของสังคมที่เป็นรากฐานสำคัญ
ยิ่งต่อการดำรงชีวิต  ความเข้มแข็งของครอบครัว  เป็นการจัดองค์กร ในครอบครัวอย่างมีรูปแบบ  มีระเบียบวินัย  มีความเป็นเอกภาพ 
 ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี 
มีสุขภาพจิตด้านบวก  มีความเข้มแข็งทางอารมณ์  ทางจิตวิญญาณ  มีความรู้และการศึกษา 
มีการสื่อสารในครอบครัวทางบวกและมีการสนับสนุน
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ให้ความรักความเอาใจใส่บุคคลในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่