ลิงค์หน่วยงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

altการศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

ตามแนวคัมเฟอร์กับครอบครัวของนักเรียนในจังหวัดสงขลา?

ครอบครัวเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกัน ทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักและเป็นแกนกลางของสังคมที่เป็นรากฐานสำคัญ
ยิ่งต่อการดำรงชีวิต? ความเข้มแข็งของครอบครัว? เป็นการจัดองค์กร?ในครอบครัวอย่างมีรูปแบบ? มีระเบียบวินัย? มีความเป็นเอกภาพ?
?ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี?
มีสุขภาพจิตด้านบวก? มีความเข้มแข็งทางอารมณ์? ทางจิตวิญญาณ? มีความรู้และการศึกษา?
มีการสื่อสารในครอบครัวทางบวกและมีการสนับสนุน
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน?ให้ความรักความเอาใจใส่บุคคลในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด