ลิงค์หน่วยงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt???????? ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อเยาวชนไทย และส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การแก้ไขปัญหาต่างๆมักนำเอาปัญหามาเป็นตัวตั้งรวมทั้งปัญหายาเสพติดด้วย แต่การเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเยาวชนเป็นการทำงานในแนวคิดเชิงบวก หรือปัจจัยสร้างซึ่งน่าจะเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากกว่า ดังนั้น การพัฒนาเครื่องมือสำรวจต้นทุนชีวิตเยาวชนเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อวัดจุดอ่อนของศักยภาพ และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยกำหนดกลยุทธ์ในการเสริมสร้างศักยภาพนั้นๆให้แก่เยาวชนโดยครอบครัว ชุมชน และสังคมในทุกระดับ ทุกชนชาติ ทุกภาษา ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่อนาคตของประเทศที่จะห่างไกลจากยาเสพติด และลดพฤติกรรมเสี่ยงประเภทอื่นๆด้วย

???????? โดย นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี นายแพทย์อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง นางสาวพรรณนิภา สังข์ทอง และนางสาวสิริวิมล ศาลาจันทร์

???????? ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009

ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด