สาเหตุของการติดสารเสพติด

          ปัญหาการติดสารเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อชีวิตของคนที่ติดยา ครอบครัว และสังคม ปัจจัยที่เป็นสาเหตุการติดสารเสพติดมีหลายประการ ซึ่งสาเหตุต่างๆ มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้

1.       ความอ่อนไหวทางจิตใจและอารมณ์ ซึ่งรุนแรงมากน้อยแล้วแต่บุคคล

2.       ติดเพราะถูกชักชวน ถูกหลอกลวง ถูกบีบบังคับจากหมู่คณะ

3.       สิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นอิทธิพลสำคัญอย่างยิ่งในการชักจูงให้บุคคลใช้ยาเสพติด เช่น อยู่ในละแวกที่มีการค้ายาเสพ

          ติด ครอบครัวขาดความอบอุ่น

4.       การแสดงค่านิยมที่ต้องการจะต่อต้านต่อคำสั่งสอน หรือห้ามปรามจากผู้ใหญ่

5.       อาจเป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็น อยากลอง อยากมีประสบการณ์

6.       วัยรุ่นที่ด้อยโอกาสต้องการหนีจากสภาพของตนชั่วคราว การใช้ยานับเป็นการที่ทำให้ตนลืมเหตุการณ์นั้นได้ชั่ว

          คราว

7.       การใช้ยาเป็นกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายทางจิตใจ

8.       การใช้ยาเพื่อลดความกระวนกระวาย ความทุกข์ ความโดดเดี่ยวเหมือนการถูกละทิ้ง

          แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสพยาเสพติดด้วยสาเหตุใด ผลที่ตามมากับทุกคนนั้นไม่แตกต่างกัน คือ ชีวิตและอนาคตที่มืดมน สิ้นหวัง และอยู่กับปัญหาไปตลอดชีวิต

          หากประสบปัญหาสงสัยบุคคลในครอบครัว ชุมชน ติดยาเสพติด ปรึกษาสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือสายด่วน 1165 ตลอด 24 ชั่วโมง