กลับหน้างานวิจัย

สรุปงานวิจัย

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ยุทธศาสตร์
ปีที่ศึกษา/เผยแพร่
สถาบัน/หน่วยงาน
การคาดประมาณจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันทนีย์ วัฒนะ
ด้านการบริหารจัดการ
2548
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
การประเมินยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด (Potential Demand) ครั้งที่ 1
ด้านการบริหารจัดการ
2548
สถาบันสาธารณกิจ มูลนิธิประชากร, สำนักงาน ป.ป.ส.
การประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand) ครั้งที่ 1
ด้านการบริหารจัดการ
2548
สำนักงาน ป.ป.ส.
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.)
ด้านการบริหารจัดการ
2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
การศึกษากำหนดยุทธศาสตร์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและอบายมุขในชุมชนเมืองรอบสถานศึกษาและศาสนสถาน
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
ด้านการบริหารจัดการ
2548
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
         


Copyright ? NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009.
ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.