วารสารสำนักงาน ป.ป.ส.ปีที่ 28 ฉบับที่ 2
เมษายน-กรกฎาคม 2555


วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 นี้ นำเสนอเรื่องเด่นประจำฉบับเรื่องวันต่อต้านยาเสพติด (26 มินายน) ซึ่งถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล ( International Narcotics Day) โดย มีคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดคือ "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี" และ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 นี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดให้มี โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ซึ่งกองทุนนี้มุ่งหมายให้ชุมชน/หมู่บ้านกองทุนสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้ด้วยตนเอง และเชื่อมโยงกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดโครงการไปแล้วเมื่อง 8 มิถุนายน 2555
ดาวน์โหลดวารสาร...
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2555 : เกษศินี ผลชูชื่น
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ปี 2555 : พิศมัย ทองเที่ยง
องค์ความรู้จากนักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านยาเสพติด : มนัญญา ไวอัมภา
PLUS MODEL การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบครบวงจร บนความร่วมมือของเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินทุกภาคส่วน : ธนะรัชต์ นามผลดี
Action Plan ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 ระยะ 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2555) : ณัฐวุฒิ จันทร์พุฒ
ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ตอนสุดท้าย : วิตถวัลย์ สุนทรขจิต
ประชามคมอาเซียน ในมุมมองทางกฏหมาย : กอบกูล จันทวโร
การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 55 : ความโดดเด่นและสุดยอดแห่งผลงานประเทศไทย ในเวทีการประชุมสหประชาชาติ : อรนุช สังขวรรณะ
From Russia with Love ตอนสุดท้าย : ปรีชา จำปารัตน์
ลูกอม...ยางกัญชา กัญชา (Cannabis) รูปแบบใหม่ : ว่าที่ ร.ต.หญิง สรินทร โมฬีพันธ์

วารสารฉบับเต็ม