วารสารสำนักงาน ป.ป.ส.ปีที่ 28 ฉบับที่ 2
เมษายน-กรกฎาคม 2555


วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 นี้ นำเสนอเรื่องเด่นประจำฉบับเรื่องวันต่อต้านยาเสพติด (26 มินายน) ซึ่งถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล ( International Narcotics Day) โดย มีคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดคือ "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี" และ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 นี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดให้มี โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ซึ่งกองทุนนี้มุ่งหมายให้ชุมชน/หมู่บ้านกองทุนสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้ด้วยตนเอง และเชื่อมโยงกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดโครงการไปแล้วเมื่อง 8 มิถุนายน 2555
 

Download
- องค์ความรู้จากนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยาเสพติด
- กองทุนแม่ของแผ่นดิน
- PLUS Model การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบครบวงจรบนความร่วมมือของเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินทุกภาคส่วน
- Action Plan ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 ระยะ 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2555)
- ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ตอนสุดท้าย
- ประชาคมอาเซียนในมุมมองทางกฎหมาย
- การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 55 : ความโดดเด่นและสุดยอดแห่งผลงานประเทศไทยในเวทีการประชุมสหประชาชาติ
- From Russia with Love ตอนสุดท้าย
- ลูกอมยางกัญชา กัญชา(Cannabis) รูปแบบใหม่
- โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2555
- กิจกรรมสำนักงาน ป.ป.ส.(ปี 28 ฉ.2)


วารสารฉบับเต็ม